Colofon / disclaimer

Webredactie
Nederlandse Filmacademie
Markenplein 1, 1011 MV Amsterdam
T 020 527 7333
F 020 527 7344
E nfa-webredactie@ahk.nl

Auteurs- en beeldrecht / copyright
Alle rechten voorbehouden.

Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Copyrights van tekst en beeld berusten bij de AHK en de afzonderlijke auteurs/fotografen.

Beeldmateriaal
O.a. Fernando Barrientos, Bob Bronshoff, Romke Faber, Michel de Graaf,  Jimmi Hellinga, Anne Marieke Hana, Teun Hermsen, Johannes Hogebrink, Jean van Lingen, Maikel Nijhuis, Boris Suyderhoud, Mo Verlaan (foto's medewerkers), Jad Youssef, Ben Zijlstra.

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De AHK is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

Colofon fotografie

Delen