Lectoraat Film

Het lectoraat Film aan de Nederlandse Filmacademie bestaat sinds september 2008 en is nauw verbonden aan de masteropleiding. Het opzetten en leiden van die masteropleiding was en is nog steeds de belangrijkste opdracht van het lectoraat. Onderzoek in en door film is leidend voor het lectoraat Film.

Masteropleiding

De tweejarige internationale master Film die in maart 2009 van start ging, is een onderzoeksopleiding met als ambitie “een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van film en het filmveld door een context te creëren waarbinnen (jonge) makers hun professionele praktijk verder kunnen ontwikkelen via artistiek onderzoek in en door film.” 

Waar andere kunstvormen een traditie hebben waarin onderzoek als drijvende kracht van het creatieve proces wordt gezien, wordt een film of het filmverhaal door de makers veel minder vaak gezien als speculatief antwoord op een onderzoeksvraag. Kern van ‘artistiek onderzoek in en door film’ is de intrinsieke verbondenheid van denken en doen, maken en reflecteren. Het is middels de praktijk van het maken dat kritisch denken wordt ontwikkeld en het is via die reflectie en conceptualisering dat de artistieke praktijk wordt verbreed en verdiept. 

Deze notie van artistiek onderzoek onderscheidt zich tegelijk van academisch onderzoek – vanwege een veel sterkere nadruk op de subjectiviteit van de maker/onderzoeker en vanwege het belang van de artistieke praktijk in het onderzoek – en van onderzoek ter voorbereiding van een concreet filmproject zoals dat in de filmsector gebruikelijk is, vanwege de aandacht voor het proces en de noodzaak voor de articulatie en conceptualisering van de resultaten. Dit specifieke uitgangspunt, dat de basis vormt voor zowel de inhoud van het onderwijs als de wijze waarop dat onderwijs vorm krijgt, is min of meer uniek in de internationale wereld van het filmonderwijs. 

AIR

Behalve het onderzoek dat de masterstudenten doen initieert de AHK ook onderzoek door ‘artists in residence’ (AIR). In principe jaarlijks wordt een interessante maker, wier werk of werkwijze aansluit bij het concept van artistiek onderzoek, uitgenodigd om een aantal maanden op de academie aan zijn of haar onderzoek te werken samen met studenten van de master- en, waar mogelijk ook van de bacheloropleiding.

LAB

‘Artistiek onderzoek’, zei beeldend kunstenaar, filmmaker en onderzoeker Lonnie van Brummelen ooit, ‘is geen discipline maar een mentaliteit.’ Om die mentaliteit ook binnen de academie als geheel verder te stimuleren, is een laboratoriumfunctie gecreëerd, onder leiding van het lectoraat, waarbinnen ook docenten onderzoek kunnen doen. 

Het LAB vervult drie functies: onderzoek, proeftuin en platform voor uitwisseling. Onder leiding van het lectoraat film creëert de Filmacademie verschillende onderzoeksprojecten, waarin studenten, docenten en het veld samenwerken en experimenteren. Doel is om met dit onderzoek het onderwijs te vernieuwen en om als denktank en platform voor vernieuwing een rol te spelen binnen film en media. 

Delen